Selecteer een pagina

1 Algemene gegevens

1.1 Doelstelling en verantwoordelijkheid
1. Deze privacyverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als “online aanbod” of “website”).
2. De aanbieder van het online aanbod en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is BINDER GmbH & Co KG (Reichardstraße 16, 31789 Hameln) – hierna aangeduid als “aanbieder”, “wij” of “ons”.
3. Ons online aanbod wordt beschikbaar gesteld door Mittwald CM Service GmbH & Co. KG (Königsberger Straße 4-6, D-32339 Espelkamp).
4. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via het e-mailadres felix.binder@binder24.com.
5. Het begrip “gebruiker” omvat alle klanten en bezoekers van het online aanbod.

1.2 Wettelijke basis
Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke basis:
a. Toestemming volgens artikel 6, lid 1 sub a Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Toestemming is elke vrijwillige intentieverklaring in het specifieke geval, op geïnformeerde en onmiskenbare wijze, in de vorm van een verklaring of andere duidelijk bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij of zij instemt met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.
b. Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of de uitvoering van voorbereidende maatregelen volgens artikel 6, lid 1 sub b DSGVO, d.w.z. dat de gegevens noodzakelijk zijn om aan de contractuele verplichtingen jegens hen te kunnen voldoen of wij hebben de gegevens nodig om een contract met u op te stellen.
c. Verwerking ter voldoening aan een wettelijke verplichting volgens artikel 6 lid 1 sub c DSGVO, d.w.z. dat b.v. op grond van een wet of andere voorschriften verwerking van de gegevens is voorgeschreven.
d. Verwerking om legitieme belangen te beschermen volgens artikel 6 lid 1 sub f DSGVO, d.w.z. dat de verwerking vereist is om legitieme belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van uw kant die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen.

1.3 Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens door ons:
a. Recht op informatie volgens artikel 15 DSGVO
b. Recht op correctie volgens artikel 16 DSGVO
c. Recht op annulering (“recht om te worden vergeten”) volgens artikel 17 DSGVO
d. Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 DSGVO
e. Recht op gegevensportabiliteit volgens artikel 20 DSGVO
f. Recht van bezwaar volgens artikel 21 DSGVO

Aanwijzing: Gebruikers kunnen te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.

1.4 Gegevensverwijdering en opslagtijd
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen wanneer de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-verordeningen, -wetten of andere voorschriften die op de verantwoordelijke van toepassing zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of het uitvoeren van een contract.

1.5 Veiligheid van verwerking
1. We hebben passende en geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (TOM’s) toegepast. Zo worden de door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, beschadiging en onbevoegde toegang beschermd.
2. Tot de veiligheidsmaatregelen behoort met name de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

1.6 Gegevensoverdracht aan derden, onderaannemers en externe leveranciers
1. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke richtlijnen. Wij geven de gebruikersgegevens alleen aan derden door, wanneer dit b.v. voor factureringsdoeleinden vereist is of voor anderen doelen, wanneer het doorgeven vereist is om aan contractuele verplichtingen jegens de gebruikers te voldoen.
2. Indien wij voor ons online aanbod gebruik maken van onderaannemers , hebben wij passende contractuele voorzorgsmaatregelen evenals overeenkomstige technische en organisatorische maatregelen genomen.
3. Indien wij inhoud, hulpmiddelen of andere middelen van andere bedrijven (hierna gezamenlijk aangeduid als “externe leveranciers”) gebruiken en zij in een derde land gevestigd zijn, kunnen we ervan uitgaan dat gegevensoverdracht plaatsvindt naar de landen waar de externe leveranciers gevestigd zijn. Het door ons doorgeven van persoonsgegevens naar derde landen vindt alleen plaats wanneer een gepast niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of een andere wettelijke toestemming beschikbaar is.

2 Concrete gegevensverwerking
2.1 Verzameling van informatie over het gebruik van het online aanbod
1. Bij het gebruik van het online aanbod wordt de informatie automatisch door de browser van de gebruiker aan ons doorgegeven; daartoe behoren de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een succesvolle oproep, het browsertype met de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referentie-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.
2. Deze informatie wordt verwerkt op basis van legitieme belangen volgens artikel 6 lid (1) sub f DSGVO (b.v. optimalisatie van het online aanbod) en om de veiligheid van de verwerking volgens artikel 5 lid (1) sub f DSGVO te waarborgen (b.v. ter verdediging tegen en opheldering van cyberaanvallen).
3. De informatie wordt automatisch 60 dagen na het einde van de verbinding – d.w.z. gebruik van het online aanbod – gewist, indien dit niet in tegenspraak met andere bewaartermijnen is.
4. Het verzamelen van de gegevens en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de beschikbaarstelling van het online aanbod. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid tot verwijdering, bezwaar of correctie.

2.2 Contactopname per e-mail
1. Bij de contactopname met ons per e-mail worden de door de gebruiker verstrekte gegevens uitsluitend verwerkt voor de bewerking en afwikkeling van de aanvraag.
2. Elk ander gebruik van de gegevens vindt alleen plaats na toestemming van de gebruiker.

2.3 Links naar andere websites
1. Tijdens het gebruik van sommige van onze diensten (b.v. “Evenementen”) wordt u automatisch doorverwezen naar websites van derden.
2. Let erop dat deze privacyverklaring daar niet geldig is. De privacyverklaring an de gelinkte website kan aanzienlijk afwijken van deze.

2.4 Google Tag Manager
1. Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen website-tags worden beheerd via een enkele interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags, stelt geen cookies in en verzamelt ook geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager activeert andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens.
2. Indien gedeactiveerd op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle traceertags als deze met de Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

2.5 Google Analytics
1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).
2. Google Analytics gebruikt zogeheten “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De via de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om de website-exploitanten andere diensten te leveren, die verband houden met het gebruik van websites en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen, door dit in te stellen met uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval soms niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plugin downloaden en installeren.
3. Bovendien heeft u de mogelijkheid om toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website te voorkomen door gebruik te maken van de volgende opt-out cookie: Schakel Google Analytics uit

2.6 Google-lettertypen
1. Onze website maakt gebruik van Google Fonts van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).
2. Google Fonts worden gebruikt zonder authenticatie en er worden geen cookies naar de Google Fonts API verzonden. Mocht u een account bij Google hebben dan worden uw Google-accountgegevens niet naar Google verzonden terwijl u Google Fonts gebruikt. Google registreert alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op.
3. Meer informatie over deze en andere vragen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq
4. Welke gegevens Google verzamelt en waar deze voor worden gebruikt, kunt u nalezen op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

2.7 YouTube
1. Wij gebruiken YouTube om video’s te integreren. De video’s werden daarbij ingebed in de uitgebreide privacymodus.
2. De website van YouTube gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de gebruikers van haar website. YouTube gebruikt deze onder andere om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
3. Door het gebruik van YouTube wordt verbinding gemaakt met het Google DoubleClick-netwerk. Wanneer u de video start, kan dat leiden tot verdere gegevensverwerking. Daar hebben wij geen invloed op.
4. Meer informatie over privacy bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

3 Cookiebeleid
3.1 Algemene informatie
1. Cookies zijn informatie die door onze webserver of webservers van derden wordt verzonden naar de webbrowser van de gebruiker en daar worden opgeslagen voor later gebruik. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.
2. Indien de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hun gevraagd om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

3.2 Bezwaarmogelijkheden
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via
a. de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/
b. de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices
c. de Europese website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

4 Veranderingen van de privacyverklaring
1. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring met betrekking tot de gegevensverwerking te wijzigen, om deze aan te passen aan veranderde juridische situaties, aan veranderingen van het online aanbod of aan de gegevensverwerking.
2. Indien toestemming van de gebruikers vereist is of indien onderdelen van de privacyverklaring regelingen bevatten over de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers aangebracht.
3. De gebruikers worden verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van deze privacyverklaring.

Stand: 29-5-2018

BINDER GmbH & Co. KG
Reichardstrasse 16
31789 Hameln

Tel.: +49 (0) 5151 – 96266-0
Fax: +49 (0) 5151 – 96266-49

info@binder24.com
www.binder24.com